Lietuvos SOCIALINIS ŽEMĖLAPIS
Neįgaliesiems
Pagalba
eng

Apie tinklalapį


Naujienos
 
Daugiau naujienų
Apie tinklalapi tekstas
SOCIALINIS ŽEMELAPIS

Tinklalapio „Socialinis žemėlapis“ paskirtis 
Tinklalapis sukurtas pagal Strateginio bendradarbiavimo sutarties tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių nuostatas -  teikti ir apibendrinti informaciją apie savivaldybių teikiamą socialinę paramą gyventojams, pateikti savivaldybių socialinio darbo gerą patirtį, pateikti statistinę informaciją apie savivaldybes, pagilinti valstybės valdžios institucijų ir savivaldybių bendradarbiavimą mažinant skurdą ir socialinę atskirtį bei regioninę diferenciaciją.

Tinklalapio struktūra
Tinklalapis susideda iš trijų pagrindinių dalių – viršutinės horizontalios, kairės vertikalios ir centrinės.
Viršutinėje horizontalioje dalyje yra pateikiamos nuorodos į interneto tinklalapius:
     Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
     NVO ir verslo įmonių,
     savivaldybių.

Čia taip pat pateikiamos nuorodos į apskričių bei savivaldybių socialinių įstaigų interneto tinklalapius. Kai kurioms nedidelėms socialinėms įstaigoms ar nevyriausybinėms organizacijoms gali būti sudėtinga sukurti ir palaikyti savo interneto tinklalapius. Jos gali būti pristatytos šioje „Socialinio žemėlapio“ tinklalapio dalyje. Norimą pateikti informaciją reikia pasiųsti tinklalapio elektroninio pašto adresu.

Kairiojoje vertikalioje dalyje yra pateikiama informacija apie valstybės institucijų ir savivaldybių veiklą formuojant šalies socialinę politiką:

  • Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktai liečiantys socialinę paramą;
  • programos, projektai, mokslinių tyrimų ataskaitos;
  • socialinės paramos informacinės sistemos SPIS duomenys ir ataskaitos apie savivaldybių suteiktą gyventojams socialinę paramą;
  • informacija apie savivaldybių renginius;
  • savivaldybių geroji patirtis skurdo ir socialinės atskirties mažinimo klausimais;
  • socialinės statistikos rodikliai.

Savivaldybės arba gyventojai savo pasiūlymus, klausimus ar informaciją, kurią norėtų patalpinti šiose tinklalapio skiltyse turėtų pateikti skiltyje "Atsiliepimai, pasiūlymai" arba pasiųsti svetainės elektroninio pašto adresu.

Centrinė dalis – pagrindinė. Joje pateiktas Lietuvos Respublikos žemėlapis vaizduojantis savivaldybių teritorijas. Virš žemėlapio yra du pasirinkimo langai: „Pasirinkite rodiklį“ ir „Pasirinkite savivaldybę“.

Lange  „Pasirinkite rodiklį“ pateikiamas statistinių socialinių rodiklių sąrašas. Pasirinkus rodiklį žemėlapyje savivaldybės nuspalvinamos pagal šalia žemėlapio pateiktas sąlygas – legendą. Žemiau žemėlapio pateikiama lentelė – savivaldybių sąrašas su pasirinktojo rodiklio dydžiu.

Vieną konkrečią savivaldybę galima pasirinkti dviem būdais: pasirenkant savivaldybę lange „Pasirinkite savivaldybę“ arba užvedus pelės žymeklį ant pasirinktos savivaldybės ir spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu. Pateikiami visi statistinių socialinių rodiklių duomenys apie šią savivaldybę nurodomais laikotarpiais.
Į centrinę tinklalapio dalį pereinama iš titulinio puslapio arba Į centrinę tinklalapio dalį pereinama iš titulinio puslapio arba paspaudus užrašą „Lietuvos socialinis žemėlapis“ esantį virš trispalvės juostos. Žemėlapyje grafine forma pateikiami palyginamieji savivaldybių statistiniai rodikliai, o skiltyje "Socialinės statistikos rodikliai" lentelių forma pateikiami absoliutūs šių rodiklių dydžiai:

DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI
Gyventojai
Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje pagal savivaldybes. Statistikos departamentas gyventojų skaičių įvertina, remdamasis paskutinio gyventojų ir būstų visuotinio surašymo (2001 m.) duomenimis, einamosios gyventojų natūralaus judėjimo (gimusieji, mirusieji), migracijos apskaitos ir teritorijos administracinių pakeitimų duomenimis. Duomenys apie gimusiuosius, mirusiuosius ir asmenis, keičiančius nuolatinę gyvenamąją vietą, gaunami iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės. Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas.
Vaikai
vaikų nuo 0 iki 18 metų, nuolat gyvenančių Lietuvoje, skaičius metų pradžioje pagal savivaldybes. Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas.
Jaunimas
asmenų nuo 14 iki 29 metų, nuolat gyvenančių Lietuvoje, skaičius metų pradžioje pagal savivaldybes. Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas.

Darbingo amžiaus gyventojai
Asmenų nuo 16 m. iki pensinio amžiaus skaičius metų pradžioje pagal savivaldybes. Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas.

Pensinio amžiaus gyventojai
Pensinio amžiaus nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje pagal savivaldybes. 2005 metais vyrų pensinis amžius buvo 62,5 metų, moterų – 59,6 metai, 2006 m. atitinkamai vyrų – 62,5 metai, moterų – 60 metų. Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas.
SOCIALINIAI DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI

Neįgalūs asmenys, vyresni kaip 18 metų
Vyresnių kaip 18 metų neįgalių asmenų skaičius metų pradžioje pagal savivaldybes. Vyresnis kaip 18 metų neįgalusis – tai asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Neįgalūs vaikai
Neįgalių vaikų iki 18 metų skaičius metų pradžiai pagal savivaldybes. Neįgalusis iki 18 metų – tai asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Dėl neįgalumo vaikas iš dalies ar visiškai neįgyja jo amžių atitinkančio savarankiškumo, o jo galimybės ugdytis bei dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Vienas iš tėvų, auginantis vaiką
Tėvai, kurie faktiškai vieni augina vaiką (pvz., našlė, našlys, vieniša motina, kitas vaiko tėvas atlieka laisvės atėmimo bausmę ar jam neterminuotai arba terminuotai apribota tėvų valdžia, yra išsituokę ar gyvena skyrium ir teismo sprendimu vaiko gyvenamoji vieta yra nustatyta su juo). Šis sąrašas nėra baigtinis, nes praktikoje gali būti ir kitų situacijų, kai vienas iš tėvų bus laikomas faktiškai auginančiu vaiką. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Šeimos su trimis ir daugiau vaikų
Daugiavaikės šeimos, kurių vaikams skiriama išmoka vaikui iki 18 metų ar iki 24 metų, besimokantiems bendrojo lavinimo, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, skiriama išmoka vaikui. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Socialinės rizikos šeimos
Prie socialinės rizikos šeimų priskiriamos šeimos,  kuriose auga vaikai iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis, toksinėmis medžiagomis, priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nemoka tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, o gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Socialinės rizikos šeimose augantys vaikai
Vaikai iki 18 metų, augantys socialinės rizikos šeimose. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Vaikai, kuriems nustatyta globa
Vaikai iki 18 metų, kurie dėl įvairių priežasčių netenka tėvų globos ir jiems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Šis rodiklis rodo vaikų, kuriems globa nustatyta per vienerius metus, skaičių. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Vaikai globos įstaigose
Vaikų, gyvenančių vaikų globos įstaigose, skaičius metų pabaigoje. Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas.

Vaikai globojami šeimose
Vaikų iki 18 metų, globojamų šeimose, skaičius metų pabaigoje. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

SVEIKATOS RODIKLIAI
Stacionaro ligonių skaičius
Stacionaro ligonis – tai pacientas, gulėjęs stacionarinio gydymo įstaigoje (skyriuje) paprastai ne mažiau kaip 24 valanda ir išrašytas į namus, perkeltas į kitą stacionarą arba miręs per tam tikrą laikotarpį (dažniausiais per metus). Informacijos šaltinis – Lietuvos sveikatos informacijos centras.
Ambulatorinis apsilankymas - apsilankymai pas gydytojus, teikiančius I lygio paslaugas ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Ambulatorinis apsilankymas – tai paciento bendravimas gydymo ar profilaktikos tikslu su gydytoju, teikiančiu I lygio ambulatorines paslaugas, tam tikru laiku ir tam tikroje vietoje: ambulatorinėje įstaigoje ar paciento namuose, stacionarinės įstaigos priėmimo skyriuje, greitosios medicinos pagalbos iškvietimo metu, dienos stacionare. Į apsilankymų skaičių neįeina: konsultacija telefonu, atvykimas paskirtiems laboratoriniams ir kitiems tyrimams, atvykimas paskirtoms tyrimo ir gydymo procedūroms. Informacijos šaltinis – Lietuvos sveikatos informacijos centras.
Sergamumas tuberkulioze
Sergamumas tuberkulioze – naujai išaiškintų tuberkuliozės (pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją TLK-10 kodas A15–A19) atvejų skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų. Informacijos šaltinis – Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė.
Sergamumas ŽIV
Sergamumas ŽIV – naujai išaiškintų žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) nešiotojų (pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją TLK-10 kodas Z21) skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų. Informacijos šaltinis – Lietuvos AIDS centras.
Sergamumas piktybiniais navikais
Sergamumas piktybiniais navikais – naujai išaiškintų piktybinių navikų (pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją TLK-10 kodas C00–C97) skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų. Informacijos šaltinis – VU Onkologijos institutas.
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant alkoholį
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant alkoholį (sergamumas alkoholizmu) – naujai išaiškintų psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant alkoholį (pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją TLK-10 kodas F10) skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų. Informacijos šaltinis – Valstybinis psichikos sveikatos centras.
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant narkotines medžiagas
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant narkotines medžiagas (sergamumas narkomanija ir toksikomanija) – naujai išaiškintų psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines medžiagas (pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją TLK-10 kodas F11–F19) skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų. Informacijos šaltinis – Valstybinis psichikos sveikatos centras.
ŠVIETIMO RODIKLIAI
Mokinių skaičius
Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius. Informacijos šaltinis – Švietimo informacinių technologijų centras.
Specialiųjų poreikių turintys mokiniai
Bendrojo lavinimo mokyklose integruotai ugdomų specialiųjų poreikių turinčių mokinių (vaikų ir jaunuolių iki 21 metų) skaičius. Informacijos šaltinis – Švietimo informacinių technologijų centras.
Iškritimas iš švietimo sistemos
Nutraukusių mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose 16-mečių jaunuolių skaičius. Informacijos šaltinis –Švietimo informacinių technologijų centras.
Keturmečių dalyvavimas švietime
Keturių metų vaikų, ugdomų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, skaičius. Informacijos šaltinis – Statistikos departamentas.
INSTITUCINIAI RODIKLIAI

Vaikų globos įstaigos
Savivaldybės teritorijoje metų pabaigoje esančios vaikų globos įstaigos: kūdikių namai, globos namai vaikams ir jaunimui su negalia (pensionatai), apskričių vaikų globos namai, savivaldybių vaikų globos namai, nevyriausybiniai vaikų globos namai, laikinosios vaikų globos namai, globos grupės ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas.

Vietų skaičius vaikų globos įstaigose
Vietų skaičius savivaldybės teritorijoje esančiose vaikų globos įstaigose metų pabaigoje. Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas.

Socialiniai darbuotojai
Socialiniai darbuotojai dirbantys socialinį darbą savivaldybės, NVO, apskričių ir kito pavaldumo įstaigose, kurios yra atitinkamos savivaldybės teritorijoje (be dirbančių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose). Šis rodiklis rodo socialinių darbuotojų skaičių metų pabaigoje. Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas.

SOCIALINĖS PARAMOS NAUDOJIMO RODIKLIAI

Socialinės pašalpos gavėjai
Šeima arba vienas gyvenantis asmuo, kurie, įvertinus jų turtą ir pajamas, LR piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti piniginę socialinę paramą. Vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius – tai dydis, rodantis, kiek vidutiniškai per mėnesį asmenų atitinkamais metais savivaldybėje gavo socialinę pašalpą. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą mokykloje 
Mokiniai, kurie Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti nemokamą maitinimą mokykloje. Vidutinis metinis mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokykloje, skaičius – tai dydis, kuris rodo, kiek vidutiniškai mokinių per mėnesį mokslo metus savivaldybėje gavo nemokamą maitinimą. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Būsto šildymo kompensacijų gavėjai
Gyvenamąją vietą būste deklaravę šeimos nariai arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo kompensaciją, jei kreipimosi metu atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 6 straipsnyje išvardintus reikalavimus. Vidutinis metinis būsto šildymo kompensacijų gavėjų skaičius – tai dydis, rodantis, kiek vidutiniškai per mėnesį asmenų per atitinkamų metų šildymo sezoną savivaldybėje gavo būsto šildymo kompensaciją. Informacijos šaltinis - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

SOCIALINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
Registruoti bedarbiai.
Vidutinis metinis registruotų bedarbių skaičius – tai rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai per mėnesį darbo biržoje buvo įregistruota bedarbių. Informacijos šaltinis - Lietuvos darbo birža.
Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų
Vidutinio metinio registruotų bedarbių skaičiaus ir vidutinio metinio darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis, išreikštas procentais. Informacijos šaltinis - Lietuvos darbo birža.
Jauni registruoti bedarbiai iki 25 metų 
Jaunų registruotų darbo biržoje bedarbių iki 25 metų vidutinis metinis skaičius. Rodiklis apskaičiuojamas kaip vidutinis 12 mėnesių rodiklių dydis. Informacijos šaltinis - Lietuvos darbo birža.
Registruoti ilgalaikiai bedarbiai
Į ilgalaikių registruotų bedarbių vidutinį metinį skaičių įtraukiami jauni bedarbiai iki 25 metų, kurie įsiregistravę darbo biržoje daugiau negu 6 mėnesius, ir vyresni nei 25 metų bedarbiai, kurie įsiregistravę darbo biržoje daugiau negu 1 metus. Rodiklis apskaičiuojamas kaip vidutinis 12 mėnesių rodiklių dydis. Informacijos šaltinis - Lietuvos darbo birža.
FINANSINIAI RODIKLIAI

Savivaldybės biudžeto išlaidos. Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinei paramai (piniginei ir paslaugoms). Informacijos šaltinis- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms. Informacijos šaltinis- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

SAVIVALDYBIŲ PASTANGAS APIBENDRINANTYS RODIKLIAI
Savivaldybės socialinių pastangų indeksas
Suvestinis savivaldybės socialinių pastangų vertinimo rodiklis, kurio reikšmė 2005 m. svyravo nuo 2,6 iki 33,8. Didėjanti minėto indekso reikšmė atspindi didėjančias savivaldybės pastangas sprendžiant socialines problemas.
SAVIVALDYBIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO (PAŠALPOS) RODIKLIAI
Ligos pašalpos
Ligos pašalpos gavimo atvejų skaičius (sausio mėn.). Informacijos šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Motinystės pašalpos
Motinystės pašalpų skaičius (sausio mėn.). Informacijos šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Tėvystės pašalpos
Tėvystės pašalpų skaičius (sausio mėn.). Informacijos šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Motinystės (tėvystės) pašalpos
Motinystės (tėvystės) pašalpų skaičius (sausio mėn.). Informacijos šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

SAVIVALDYBIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO (PENSIJOS) RODIKLIAI

Senatvės pensijos
Senatvės pensijos gavėjų skaičius (sausio mėn.). Informacijos šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Netekto darbingumo pensijos
Netekto darbingumo ir invalidumo pensijų gavėjų skaičiai (sausio mėn.). Informacijos šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Dirbantys senatvės pensijų gavėjai
Dirbančių senatvės pensijos gavėjų skaičius (sausio mėn.). Informacijos šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Dirbantys netekto darbingumo pensijų gavėjai
Dirbančių netekto darbingumo ir invalidumo pensijų gavėjų skaičiai (sausio mėn.). Informacijos šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

SAVIVALDYBIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO (APDRAUSTIEJI) RODIKLIAI
Apdraustųjų skaičius
Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu asmenų skaičius metų pradžioje (sausio mėn.). Informacijos šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Apdraustųjų vidutinis darbo užmokestis 
Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu asmenų vidutinis darbo užmokestis metų pradžioje (sausio mėn.). Informacijos šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
Tel. 2664 201, Faksas 2664 209,
Duomenis parengė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
(Left Alt+Z+Enter) Į viršų